งานพัสดุ

รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ขอความเห็นชอบ อนุมัติ ทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ จนถึงขั้นเบิกจ่าย จัดทำระบบทะเบียนพัสดุ โดยการจัดเก็บและการควบคุมคลังพัสดุ การเบิก – จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การสำรวจพัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ การโอนครุภัณฑ์ การยืม/ส่งคืนพัสดุ และการจำหน่ายครุภัณฑ์ ปัจจุบันดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการพัฒนาระบบการดำเนินงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง