ระเบียบพัสดุ

ระเบียบพัสดุ

โดยที่เป็นการสมควรจะมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

คำสั่ง มอบอำนาจในการจัดซื้อหรือจัดจ้างและบริหารพัสดุ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งสรรพากร

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ

ดาวน์โหลด

คำสั่ง มอบอำนาจในการจัดซื้อ

หรือจัดจ้างและบริหารพัสดุ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง

และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ตามคำสั่งสรรพากร

แนวทางการประกาศรายละเอียด

ข้อมูลราคากลางฯ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง