ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 20 มกราคม 2564