ศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 31 มีนาคม 2564

วันที่ (31 มี.ค.64) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นางอรพิน สุขสองห้อง พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับสำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ (31 มี.ค.64) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล โดยมี นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดพร้อมด้วย นางสาวเกศรา

นวมินทร์ จับมือ True พัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์และการศึกษา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์และด้านการศึกษา (MOU) โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นางสุนันทา รัมมะเดช

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

วันที่ (4 มี.ค. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต สปป.ลาว นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสได้รับพระบรมราชานุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

1 2 3 13