บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (25 มกราคม 2564)

วันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กรอบและแนวทางความร่วมมือเน้นการร่วมมือศึกษา…

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนาม MOU

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมด้วย นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรอบและแนวทางความร่วมมือเน้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนภาคปฏิบัติสาขาวิชาด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข ณ ห้อง Culinary…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขา 2) ลงนาม MOU

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายชาญชัย จารุเมธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขาที่ 2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด…

ข่าวประชาสัมพันธ์