อรรณพพัฒนศิลป์

ร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ…