มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เมื่อวันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงพื้นที่ตรวจสภาพแวดล้อมในสำนักงานของส่วนงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยให้คำแนะนำทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช