พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทด็อกควิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

ข่าวและกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

เจ้าหน้าที่ ถ่ายวิดีทัศน์และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ ออฟฟิศซินโดรม


ภาพกิจกรรม งานมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้


สามารถติดตามดข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์