ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

ข่าวและกิจกรรม


ภาพกิจกรรม งานมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่