ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

ข่าวและกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

เจ้าหน้าที่ ถ่ายวิดีทัศน์และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ ออฟฟิศซินโดรม


ภาพกิจกรรม งานมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้


สามารถติดตามดข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่