ข้อมูลทั่วไป

บริบทของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี และส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้ความสำคัญกับบุคลากร ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน มีความเป็นมืออาชีพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีมอบหมาย โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อมุ่งการเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่รู้จักด้านการเวชศาสตร์เขตเมือง

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานดูแลอาคารสถานที่ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์สำนักงานอธิการบดี ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

อัตลักษณ์สำนักงานอธิการบดี จิตสาธารณะ

ค่านิยมองค์กร สำนักงานอธิการบดี
SMART
S : Service Mind มีจิตบริการ
M : Management การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
A : Accountability มีความรับผิดชอบ
R : Relationship มีความสัมพันธ์ที่ดี
T : Techology เทคโนโลยีมีความทันสมัย รองรับทุกพันธกิจ