งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอื่น ๆ ให้สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น ๆ ที่เข้ามาติดต่อหรือประสานงานต่าง ๆ  ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี รวมทั้งการประชุม ได้แก่ การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุม หัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง/พิมพ์หนังสือเอกสาร เป็นต้น