งานประชาสัมพันธ์

รับผิดชอบรวบรวม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาบุคลากร ประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ นอกจากนี้ งานประชาสัมพันธ์ยังให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากบุคคลภายนอกทางสื่อโซเซียลมีเดีย เช่น เว็บไซค์ Line@ Facebook ตลอดจนการรับผิดชอบในเรื่องของเครื่องหมายนักศึกษา เครื่องของพนักงาน ตลอดจนการจัดทำสินค้าที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
สามารถรับชมภาพถ่ายงานต่างๆได้ที่ : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oxkzTT7tmVePZogFCVD-IZqrbAOWvqSR
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity