งานเลขานุการ

1. การรับหนังสือเข้าจากภายนอกและภายใน
2. การรับหนังสือออกภายนอกและภายใน
3. การเขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ รวมทั้งเอกสารส่วนตัว และตามคำสั่งของหัวหน้า
4. ช่วยตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และทำบันทึกการเดินทางให้หัวหน้า 
5. การโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก การนัดหมายแขก
6. การจัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมาย
7. การต้อนรับแขกและผู้มาติดต่อหัวหน้า
8. การดูแลความเรียบร้อยของห้องหัวหน้า
9. การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
10. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวหน้า