งานเลขานุการ

มีหน้าที่ดำเนินการด้านเลขานุการรับผิดชอบ เรื่องการกลั่นกรองและตรวจสอบหนังสือที่เสนอจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อลงนาม อนุมัติ อนุญาต หรือวินิจฉัย ส่งไปยังหน่วยงานหรือส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย งานนัดหมาย งานประชุม งานอำนวยการ การประชุม การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด การประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ การจัดทำหนังสือส่งไปยังหน่วยงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ การจัดการประชุมและประสานเรื่องการนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องตามที่ผู้บริหารสั่งการ การต้อนรับอำนวยความสะดวกผู้เข้าพบผู้บริหาร การจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างตามความเหมาะสม และจัดเตรียมของที่ระลึก เป็นต้น