ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3 ถนนขาว แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร: 02 244 3846

รถโดยสารประจำทาง 66, 515, 28, 108, 68