บุคลากร

นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์
นางกนกลักษณ์ วิลเลี่ยมส์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางกนกลักษณ์ วิลเลี่ยมส์
นางสาวสโรชา ราย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวสโรชา ราย
นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์
นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว
นางสาวขวัญชนก กันภัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวขวัญชนก กันภัย
นายพิติดา แจ้งกิจจา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นายพิติดา แจ้งกิจจา
นายอรรณพ พัฒนศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นายอรรณพ พัฒนศิลป์
นางสาวณัฐมล นิ่มวร
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐมล นิ่มวร
นางพรรณี เขียวมรกต
พนักงานทั่วไป
นางพรรณี เขียวมรกต
นายทัดพงษ์ อัครเสนาบดี
พนักงานทั่วไป
นายทัดพงษ์ อัครเสนาบดี
นางสาวชนัญชิดา เชยวงษ์
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวชนัญชิดา เชยวงษ์
นายสิทธิเดช จิตต์รัก
พนักงานควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
นายสิทธิเดช จิตต์รัก
นายเอกรัตน์ พัดฉิม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายเอกรัตน์ พัดฉิม
นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
นายธง ทองดอนคำ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายธง ทองดอนคำ
นายสมศิล หงษ์บุญ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสมศิล หงษ์บุญ