บุคลากร

นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์
นางกนกลักษณ์ วิลเลี่ยมส์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางกนกลักษณ์ วิลเลี่ยมส์
นายพิติดา แจ้งกิจจา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นายพิติดา แจ้งกิจจา
นางสาวขวัญชนก กันภัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
นางสาวขวัญชนก กันภัย
นางสาวสโรชา ราย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวสโรชา ราย
นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์
นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว
นายอรรณพ พัฒนศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นายอรรณพ พัฒนศิลป์
นางสาวณัฐมล นิ่มวร
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐมล นิ่มวร
นางสาวภารดี ชีวาณิชย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวภารดี ชีวาณิชย์
นายอภิสิทธิ์ นุตะสิริวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอภิสิทธิ์ นุตะสิริวัฒน์
นางพรรณี เขียวมรกต
พนักงานทั่วไป
นางพรรณี เขียวมรกต
นายทัดพงษ์ อัครเสนาบดี
พนักงานทั่วไป
นายทัดพงษ์ อัครเสนาบดี
นางสาวชนัญชิดา เชยวงษ์
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวชนัญชิดา เชยวงษ์
นางสาววารุณี รุ่งสว่าง
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาววารุณี รุ่งสว่าง
นายประจักษ์ สุขสองห้อง
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นายประจักษ์ สุขสองห้อง
นางสาวสุภาวดี บุญต่อ
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาวดี บุญต่อ
นางสาววราพรรณ ปิ่นแก้ว
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาววราพรรณ ปิ่นแก้ว
นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิชัย
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิชัย
นายสิทธิเดช จิตต์รัก
พนักงานควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
นายสิทธิเดช จิตต์รัก
นายเอกรัตน์ พัดฉิม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายเอกรัตน์ พัดฉิม
นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
นายธง ทองดอนคำ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายธง ทองดอนคำ
นายยุทธนา จั่นเพิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายยุทธนา จั่นเพิ่ม
นายสมศิล หงษ์บุญ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสมศิล หงษ์บุญ
นางสาวทัศน์วรรณ ยืนนาน
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวทัศน์วรรณ ยืนนาน
นางสาวอาทิตยา เพิ่มพิพัฒน์
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวอาทิตยา เพิ่มพิพัฒน์