ยานพาหนะ

ควบคุม ดูแลการใช้รถส่วนกลางของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนบำรุงรักษาให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา