ยานพาหนะ

ควบคุม ดูแลการใช้รถส่วนกลางของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนบำรุงรักษาให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

สามารถเข้าใช้งานได้ที่
https://car.nmu.ac.th/