สารบรรณ

ดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และฝ่ายบริหารงานทั่วไป เริ่มตั้งแต่การรับ ส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และฝ่ายบริหารงานทั่วไป การเก็บรักษา บันทึก เสนอสั่งการ เก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหา การยืม การทำลาย เป็นงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกจนถึงการทำลายเอกสาร