อาคารสถานที่

รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร รวมทั้งหน้าที่ในการจัดหา บำรุง ซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์และทรัพย์สินภายในอาคารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน เพื่อให้มีเพียงพอและอยู่สภาพพร้อมใช้งาน อำนวยการความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดูแลต้นไม้ตกแต่งให้สวยงาม รวมทั้งการดูแลการเปิด – ปิดอาคารรวมทั้งควบคุมดูแลความสะอาดภายในอาคาร ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ตลอดจนดูแลลานจอดรถ ดูแลตัดแต่งต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภาในสำนักงานอธิการบดี