โสตทัศนูปกรณ์

รับผิดชอบดูแลการใช้ห้องประชุม เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ทางโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม และจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้นอกสถานที่ เป็นช่างภาพถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นวีดีโอ ไฟล์ คลังรูปภาพ ตลอดจนควบคุมดูแลการใช้เสียงตามสายของสำนักงานอธิการบดี การถ่ายภาพในงานประชุม งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์