มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU

วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาตร์บริการ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และนายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนางานวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต่อจากนั้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 📝🤝

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.สาธิต. คูระทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมมือผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นสถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์

📝วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่ง ม.นวมินทราธิราช โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 🧐🏫 สามารถรับชม Video ได้ที่https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/videos/309581164829925

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ  บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด ลงนาม MOU พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากลวันที่ 14 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายสมพร ม่วงแก้ว กรรมการบริษัท และนางสาวเรวดี ธารธนารัตน์ กรรมการบริษัทบริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทด็อกควิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ บริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตกลงร่วมมือกันใช้แอปพลิเคชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพื่อทำกิจกรรมวิชาการ เช่น การบรรยายวิชาการความรู้แบบออกอากาศสด การบรรยายวิชาการแบบบันทึกวิดีโอ การทำ Cases Presentation การติวสอบบอร์ดของแพทย์การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ และงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ทุกสาขา รวมถึงตกลงทำช่องทางในการสื่อสารของแพทย์และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ