จองห้องประชุมออนไลน์

จองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.ส่วนงานตรวจสอบห้องว่างจาก ตารางการจองใช้ห้อง

2.ส่วนงานทำการจองห้องประชุมผ่าน ลิ้งค์จองห้องประชุม  (กรุณาจองห้อง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ จะได้ทดสอบระบบการใช้งานร่วมกับส่วนงานที่ขอจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลดความผิดพลาด )


หมายเหตุ…ในการจอง หากยังไม่ได้รับ Email ยืนยันการจองถือว่าท่านยังไม่ได้รับการอนุญาติให้ใช้ห้องและในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการจัดการประชุม กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบภายใน 2 วัน ก่อนการจัดประชุม

T