พิธีลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรอบและแนวทางความร่วมมือเน้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนภาคปฏิบัติสาขาวิชาด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข ณ ห้อง Culinary…

ข่าวประชาสัมพันธ์