ข่าวและกิจกรรม

ตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (5 ส) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมิน ร่วมด้วยกรรมการจากส่วนงาน นางสาวใสศรี…