ตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (5 ส) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมิน ร่วมด้วยกรรมการจากส่วนงาน นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี, ผศ.อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย,

1 8 9 10