ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานระยะเวลา 3 ปี (ระยะที่ 2) (ปีงบประมาณ 2563-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าคอม

2 thoughts on “ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  1. Your post is truly incredible! I’d like to share my thanks for sharing such valuable information with us. Your consistent posts invariably bring interesting and motivating perspectives. Never stop sharing us with your wisdom!

  2. Incredibly enthusiastic to share my thoughts here! 🌟 This content is refreshingly unique, combining creativity with insight in a way that’s both engaging and enlightening. Every detail seems meticulously crafted, exhibiting a deep grasp and passion for the subject. It’s uncommon to find such a perfect blend of information and entertainment! Major applause to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication are clearly evident, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this fantastic work in the future! Keep rocking us all! 🚀👏💫 #Inspired #CreativityAtItsBest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *