บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ…

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ (31 มี.ค.64) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล โดยมี นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี นายไพโรจน์…

นวมินทร์ จับมือ True พัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์และการศึกษา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์และด้านการศึกษา (MOU) โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ผศ.อนุแสง…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ลงนาม MOU

วันที่ (17 ก.พ. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ร่วมด้วย ศ.ธเรศ ศรีสถิตย์ นางภัทรนันท์ ชมภูแสง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (25 มกราคม 2564)

วันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด…