งานวิเทศสัมพันธ์

รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรภายในประเทศ และระหว่างประเทศ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ลงนาม/จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดพิธีการต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติที่มาเยือนมหาวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อของงบประมาณประจำปี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อประสานงานในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในงานที่รับผิดชอบ การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำผลการดำเนินการมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ (International Affair Center) การจ้างอาจารย์ ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และการจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน การเดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *