วันที่ 14 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับ 7 โรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว นางสาวจุฬารัตน์ พฤศวานิช, นางสาวชริษา สิทธินันทน์, นางสาวณัฐวดี แดงประทุม, นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์, นางสาวสโรชา ราย, นายอรรณพ พัฒนศิลป์ และ นายทัดพงษ์ อัครเสนาบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์