วันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดยการร่วมลงนามสัญญา ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ด้วยโดยห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันตัวเอง (PPE) ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพิ่มมูลค่าในเชิงพานิชย์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1vD6AEzDkGmOSPj53NztP9IwF04E…

ข่าวประชาสัมพันธ์