มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (25 มกราคม 2564)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (25 มกราคม 2564)

วันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดยการร่วมลงนามสัญญา ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ด้วยโดยห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันตัวเอง (PPE) ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพิ่มมูลค่าในเชิงพานิชย์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1vD6AEzDkGmOSPj53NztP9IwF04E…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *