มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ อาคารทีปังกรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ข่าวประชาสัมพันธ์