เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ อาคารทีปังกรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *