เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกวดราคา-ฐานข้อมูล_compressed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *