บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์และด้านการศึกษา (MOU) โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นางสุนันทา รัมมะเดช ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารทีปังกรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1xamph50558Dxl0CDHdoWc9AuDkC…

ข่าวประชาสัมพันธ์