ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ (31 มี.ค.64) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล โดยมี นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดพร้อมด้วย นางสาวเกศรา อมรวุฒิวร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ รศ.บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และนางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ ร่วมลงนามโดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รวมถึงพัฒนากิจกรรมและหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในระบบโรงเรียนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการนิเทศและติดตามการทำงานของผู้ผ่านการอบรมเพื่อการ Reskill และ Upskill เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย พร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1JyUwszxuV7NKZDgU4mnQaXL8S3U…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *