ศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 31 มีนาคม 2564

ศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 31 มีนาคม 2564

วันที่ (31 มี.ค.64) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นางอรพิน สุขสองห้อง พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับสำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *