วันที่ (31 มี.ค.64) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นางอรพิน สุขสองห้อง พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับสำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์