ร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ร่วมลงนามวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบุคลากรและบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ ด้านการจัดการสาธารณภัย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายและการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต สร้างผู้เชี่ยวชาญและนักจัดการสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/18x9f3MoXz8UkSrldK5…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *