มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เมื่อวันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงพื้นที่ตรวจสภาพแวดล้อมในสำนักงานของส่วนงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยให้คำแนะนำทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอเพลงในหัวข้อ “พระคุณของแม่” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคฑา แสงเผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอารียา สิทธิลักษณ์