มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมมือผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นสถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์

📝วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่ง ม.นวมินทราธิราช โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 🧐🏫 สามารถรับชม Video ได้ที่https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/videos/309581164829925

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ  บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด ลงนาม MOU พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากลวันที่ 14 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายสมพร ม่วงแก้ว กรรมการบริษัท และนางสาวเรวดี ธารธนารัตน์ กรรมการบริษัทบริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว