📌 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด📝🤝

📌 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด📝🤝

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนการสอน ในหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด วิศวกรรมชีวการแพทย์ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสองหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร
พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
🧐🏫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *