มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU

วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาตร์บริการ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และนายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนางานวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต่อจากนั้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 📝🤝

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.สาธิต. คูระทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ลงนามความร่วมมือจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) กำหนดแนวทางและร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เพื่อแสดงคุณสมบัติด้านความสามารถด้านภาษาของนิสิต นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบ 2) ร่วมติดตามและประเมินผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 2565

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างจุฬาฯ กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม 2) เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญในงานวิชาการ การส่งเสริมการศึกษา การจัดการเรียนการสอน วิจัย การบริการทางวิชาการแก่ภาคสังคม ชุมชน และองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบการจัดการศึกษา และการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ของการลงนาม ดังนี้ 1) ร่วมกันสนับสนุน และร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติงานบนที่สูง ตามมาตรฐานสากลให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2) สนับสนุนความร่วมมือ ในการบริการทางวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับภาคสังคม ชุมชน และองค์การ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริษัท

1 2 3 10