📌 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด📝🤝

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนการสอน ในหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด วิศวกรรมชีวการแพทย์ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสองหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของรัฐบาล

🖋 พิธีลงนาม mou ผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตกำลังคน (Manpower) 💪 สมรรถนะสูงของ กทม. เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 🔴 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนของ กทม. โดยการเลือกสรรกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ และร่วมกันผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการ และรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กทม. ในอนาคต

✍️พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต 🗓️ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567🕐 เวลา 10.30 น. รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต ร่วมกับ รศ.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 🇨🇳🇹🇭

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 รศ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคุณ เฉิน ไต เหว่ย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประเด็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร โดยคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 9) ร่วมเป็นเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

✍️ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน🧐 ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 🏙️🌍

🗓️ วันที่ 21 มีนาคม 2567 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ✍️ ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายประพาส เหลืองศิรินภา พร้อมด้วย นายอาฤทธิ์

1 2 3 11