เจ้าหน้าที่ ถ่ายวิดีทัศน์และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ ออฟฟิศซินโดรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายทำวิดีทัศน์ งานบริการวิชาการ เรื่อง ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ อาคารทีปังกรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช