🖋 พิธีลงนาม mou ผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตกำลังคน (Manpower) 💪 สมรรถนะสูงของ กทม. เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 🔴 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนของ กทม. โดยการเลือกสรรกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ และร่วมกันผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการ และรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กทม. ในอนาคต

✍️พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต 🗓️ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567🕐 เวลา 10.30 น. รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต ร่วมกับ รศ.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

✍️ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน🧐 ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 🏙️🌍

🗓️ วันที่ 21 มีนาคม 2567 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ✍️ ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายประพาส เหลืองศิรินภา พร้อมด้วย นายอาฤทธิ์

✍️ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 🧐 ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 🏙️🌍

🗓️ วันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย รศ.วันชัย มีชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ✍️ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ สถาบันเพิ่มผลผลผลิตแห่งชาติ ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต่อจากนั้นอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารพาเยี่ยมชม อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์

1 2 3 6