วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการปรับระบบอากาศให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จากความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในองค์กร ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์