มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนาม MOU

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการปรับระบบอากาศให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จากความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในองค์กร ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *