มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคน ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง งานจัดารทรัพยากรอาคาร และร่วมจัดทำหลักสูตร พัฒนา จัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *