ตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (5 ส) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมิน ร่วมด้วยกรรมการจากส่วนงาน นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี, ผศ.อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย, นางสาวจันทรา จินดา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, นางสาวกชมล เจริญพิทักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และ นางสุรีย์ วาดเขียน รองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *