วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายชาญชัย จารุเมธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขาที่ 2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พัฒนาระบบกรองอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร ยานพาหนะ และสถานที่ต่างๆ ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์