กรุงเทพมหานคร ร่วมมือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนาม MOU

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนาม MOU

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมด้วย นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ กทม. รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษา และวิชาการทางด้านการแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข

โดยที่กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ตระหนักและเล็งเห็นร่วมกันถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุขและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานครและประเทศชาติ รวมไปถึงความร่วมมือในด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดข้อตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและวิชาการ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/17mNL1AJjgGbbG5ep_Aa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *