ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา-181263

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *