วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ อว. และ วช. มอบ “หน้ากาก N99 และชุด PAPR ให้องค์การเภสัชกรรม และกรุงเทพมหานครส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID – 19 โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์ นางสาวณัฐมล นิ่มวร นายพิติดา แจ้งกิจจา นายอรรณพ พัฒนศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์