มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.สาธิต. คูระทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และ ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม และนำผลผลิตเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สร้างความร่วมมือในด้านการร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมระหว่างทั้งสองฝ่าย สนับสนุนการผลิตผลงานด้านงานวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้อง TWP-602 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : https://shorturl.asia/QNxaK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *