เจ้าหน้าที่ ถ่ายวิดีทัศน์และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ ออฟฟิศซินโดรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายทำวิดีทัศน์ งานบริการวิชาการ เรื่อง ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ร่วมลงนามวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบุคลากรและบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ ด้านการจัดการสาธารณภัย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายและการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต